sluit
Werktijdverkorting: geen verplichte loondoorbetaling door coronavirus
Leestijd:

Steeds meer bedrijven ondervinden aan den lijve de negatieve gevolgen van het coronavirus. Zodoende vragen steeds meer ondernemers werktijdverkorting aan voor hun medewerkers. Om voor deze vergunning in aanmerking te komen, moet uw onderneming als gevolg van het coronavirus gedurende minimaal twee weken, maar maximaal 24 weken, ten minste 20% minder werk hebben.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken en wat ook in de media gezegd wordt, zijn werkgevers niet altijd verplicht het loon van hun werknemers door te betalen over de niet gewerkte uren, uiteraard als de tijdelijke vergunning is verleend.

Compensatie UWV

Op de website van de overheid staat dat werknemers financieel meestal weinig merken van werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon. Dit zou betekenen dat werkgevers die werktijdverkorting toepassen, het loon van hun werknemers volledig door moeten betalen. Inclusief de uren dat ze niet werken. UWV compenseert werkgevers (gedeeltelijk) en achteraf door aan hen de aan de medewerkers toegekende WW-uitkeringen te betalen. Omdat de toegekende WW-uitkeringen lager zijn dan het doorbetaalde loon, betaalt u als werkgever een deel van de loonkosten over de niet gewerkte uren. Een verschil van zo’n 25-30% en bij een loon boven het maximum dagloon zelfs meer. Bij een verleende vergunning geldt het moment vanaf datum aanvraag voor de compensatie, zodat met terugwerkende kracht aanspraak op de WW-uitkering bestaat.

Geen arbeid, wel loon, tenzij…

De tekst op de genoemde website gaat echter voorbij aan een wetswijziging per 1 januari 2020. Om precies te zijn, gaat het om een nieuw lid van artikel 7:628 lid 9 BW. In feite zegt deze wetsbepaling dat werkgevers niet verplicht zijn het loon van werknemers door te betalen over niet gewerkte uren, in specifieke situaties. Deze ‘tenzij’ moet bij ministeriële regeling geregeld zijn.

Regeling onwerkbaar weer

Een dergelijke ministeriële regeling trad per 1 januari 2020 in werking onder de naam ‘Regeling onwerkbaar weer’. In artikel 5 staan naast buitengewone natuurlijke omstandigheden ook geregeld wat er geldt voor andere buitengewone omstandigheden, waarvoor een vergunning verleend is.

De werkgever is vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van andere buitengewone omstandigheden dan buitengewone natuurlijke omstandigheden, voor zover ten gevolge daarvan een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

Als werkgever bent u dus niet wettelijk verplicht om loon door te betalen bij buitengewone omstandigheden, waarvoor de minister van SZW tijdelijke werktijdverkorting toestaat. Het coronavirus is hiervan een duidelijk voorbeeld. Een uitzondering is mogelijk als dit anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een cao. In diverse cao’s zijn daar afspraken over gemaakt, vaak onder de noemer ‘calamiteitenregeling’.

Advies jurist arbeidsrecht

Komt u of verwacht u met uw onderneming en de vermindering in werk onder de voorwaarden van de werktijdverkorting te vallen, dan adviseren wij u om de aanvraag (alvast) te doen.

Wij adviseren en begeleiden u graag bij de aanvraag voor de vergunning en het vervolgtraject.

Neem contact op met Bas Vogelzang, jurist arbeidsrecht, per telefoon: 070-3560795 of per mail.

Contactpersoon:
mr. Bas Vogelzang
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796