sluit
Verzoek om uitstel van betaling: vergeet niet de melding betalingsonmacht!
Leestijd:

In de huidige coronacrisis verkeert een toenemend aantal ondernemingen in zwaar weer. Wat moet u als bestuurder van een onderneming doen op het moment dat uw onderneming niet in staat is om de verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting of vennootschapsbelasting te voldoen? Wij zetten het voor u op een rijtje:

Betalingsonmacht direct melden

Als bestuurder van een onderneming kunt u privé hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de onderneming. Dat gebeurt als aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan u te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer u deze betalingsonmacht niet tijdig heeft gemeld.

Wanneer duidelijk is dat de onderneming niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, moet u als bestuurder namelijk een schriftelijke melding van betalingsonmacht indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft hier speciale formulieren voor ontwikkeld. U moet bij een melding betalingsonmacht ook toelichten waardoor de onmacht tot betaling is ontstaan.

Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meldt u bij het bedrijfspensioenfonds.

Een melding is tijdig bij de Belastingdienst binnengekomen wanneer deze is ingediend binnen 2 weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn betaald.

Niet automatisch uitstel van betaling bij melding betalingsonmacht

Een melding betalingsonmacht betekent overigens niet dat u uitstel van betaling heeft gekregen van de Belastingdienst. Hiervoor moet u een apart verzoek tot uitstel van betaling doen.

Let op! Een melding van betalingsonmacht geldt dus niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Ook het vragen om uitstel van betaling is geen melding betalingsonmacht! 

Voorkom aansprakelijkheid

Veel jurisprudentie gaat over de geldigheid van een gedane betalingsonmacht en de reikwijdte van een betalingsonmacht. Het is daarom voor u als bestuurder belangrijk om op de juiste en tijdige wijze een betalingsonmacht te melden. Zo voorkomt u aansprakelijkheid.

Tip: 

Zorg bij het indienen van het verzoek om uitstel van betaling direct ook voor de melding betalingsonmacht!

Wij helpen u er graag mee.

Contactpersoon:
mr. Bas Vogelzang
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796