sluit
Pensioen en het corona virus, wat zijn de aandachtspunten?
Leestijd:

De impact van het corona virus is groot. De Nederlandse economie staat onder druk en zowel werkgevers als werknemers worden hard getroffen. In het, door het kabinet aangenomen, pakket aan steunmaatregelen zijn geen regelingen opgenomen die direct betrekking hebben op het pensioen. Toch zijn er op pensioengebied wel enkele zaken waar u juist nu aan kunt of moet denken. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Tegemoetkoming loonkosten (NOW) en betaling pensioenpremie

Indien u als gevolg van het corona virus minder of geen werk meer heeft voor uw personeel, dan kunt u via het tijdelijke Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Door deze maatregel blijft de dienstbetrekking in stand. De pensioenopbouw wordt volledig voortgezet en de premie moet aan het pensioenfonds of de verzekeraar worden betaald.

Of de pensioenpremie ook valt onder de tegemoetkoming is op dit moment nog onduidelijk. De regeling wordt op dit moment nog uitgewerkt en kan ook nog niet worden aangevraagd.

Betalingsachterstand pensioenpremie

Ondanks het corona virus blijven de premienota’s voor de pensioenregelingen gewoon binnenkomen. Maar wat als u deze premie (tijdelijk) niet kan betalen?

Betalingsvoorbehoud werkgever

Als in de pensioenregeling een betalingsvoorbehoud is opgenomen, dan mag de werkgever zijn bijdrage in de premie verminderen of beëindigen. Er moet dan wel sprake zijn van een “ingrijpende wijziging van omstandigheden”.

Let op: de werknemersbijdrage moet wel betaald worden aan de pensioenuitvoerder.

Bij het inroepen van het betalingsvoorbehoud, zal de toekomstige pensioenopbouw (tijdelijk) worden verlaagd. Wij adviseren wel om de risicodekkingen zoveel mogelijk in stand te houden. Hierbij kan gedacht worden aan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en premie voor het nabestaandenpensioen.

Het tijdig inroepen van het betalingsvoorbehoud is dan ook van cruciaal belang. Werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds kunnen hierop geen beroep doen.

Gevolgen niet betalen pensioenpremie

In de uitvoeringsovereenkomst zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Wat te doen als er sprake is van dreigende betalingsachterstand?

  • Betalingsachterstand bij een verzekeraar of PPI;

Als de pensioenpremie niet meer wordt betaald, zal uiteindelijk de pensioenopbouw worden stopgezet en zullen alle risicodekkingen komen te vervallen. De uitvoerder mag dit niet zomaar doen. In de Pensioenwet is een aantal bepalingen opgenomen waaraan de uitvoerder zich moet houden. De uitvoerder mag de deelnemers pas informeren nadat hij heeft aangetoond dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de premies alsnog te innen. De uitvoerder mag vervolgens op zijn vroegst drie maanden na deze mededeling de pensioenopbouw staken.

  • Betalingsachterstand bij een bedrijfstakpensioenfonds;

Bij het niet voldoen van de pensioenpremie bij een bedrijfstakpensioenfonds, zal dit geen directe gevolgen hebben voor de pensioenopbouw van de deelnemers. De pensioenopbouw wordt voortgezet.

Bij betalingsonmacht moet de werkgever dit wel tijdig melden aan het pensioenfonds, deze kan namelijk geen gebruik maken van het betalingsvoorbehoud van de werkgever. De melding van betalingsonmacht moet binnen 14 dagen, nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken, gedaan zijn. De bestuurder van de werkgever kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de achterstallige pensioenpremies indien deze niet de juiste procedures volgt en heeft dan mogelijk geen mogelijkheid zich hiertegen te verzetten.

Dreigt er een probleem bij het betalen van de pensioenpremie, dan is het van belang dat u de juiste procedures volgt. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het treffen van een betalingsregeling met het pensioenfonds en/of verzekeraar/PPI. Zo wordt een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen.

Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796