sluit
Dividend uitkeren in 2019: voordelig?!
Leestijd:

Het belastingtarief in box 2 wordt vanaf 2020 in twee stappen verhoogd naar 26,9%. Vanwege deze tariefsverhoging kan het voordelig zijn om nog in 2019 dividend uit te keren. Dan kan namelijk nog worden gebruikgemaakt van het huidige tarief van 25%. Of dit interessant is, hangt af van uw persoonlijke situatie, waarbij het een belangrijke vraag is waarvoor de dividenduitkering wordt gebruikt. Maar ook andere overwegingen kunnen een rol spelen. Denkt u bijvoorbeeld aan de aangekondigde rekening-courantmaatregel en aanpassing van box 3.

Verhoging box 2-tarief

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Van een aanmerkelijk belang is kort gezegd sprake wanneer u minimaal 5% van de aandelen bezit in een vennootschap. Tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoren vervreemdingsvoordelen en reguliere voordelen, zoals een dividenduitkering.

In het Belastingplan is besloten het belastingtarief in box 2 vanaf 2020 als volgt te verhogen:

Tarieven box 2
2019 25,00%
2020 26,25%
2021 26,90%

Dividend uitkeren in 2019?

Vanwege de tariefsverhoging kan het voordelig zijn om in 2019 nog dividend uit te keren. Of dit interessant is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een belangrijke vraag hierbij is: waarvoor wordt de dividenduitkering gebruikt? Is dat voor consumptieve uitgaven, dan gaat de dividenduitkering vermogen in box 3 vormen of worden met de dividenduitkering schulden bij de eigen bv afgelost.

De balanstest en uitkeringstoets

Of u dividend kan uitkeren, is mede afhankelijk van de balanstest en de uitkeringstoets. U kunt alleen dividend uitkeren wanneer het eigen vermogen van uw B.V. na de dividenduitkering groter is dan de reserves die volgende de wet of de statuten aanwezig moeten zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan de uitkeringstoets. De uitkeringstoets houdt in dat u moet beoordelen of de B.V. na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. U dient hierbij rekening te houden met de liquiditeit, solvabiliteit, beoogde investeringen en mogelijk dreigende claims.

Aflossen van schulden bij de bv

Een dividenduitkering kan worden gebruikt om de schulden bij de eigen bv af te lossen. Afhankelijk van het type leningen spelen verschillende overwegingen een rol om al dan niet een dividend uit te keren.

Schulden in box 3
Heeft u een (consumptieve) rekening-courantschuld bij de eigen bv? Dan is het meestal verstandig om deze in 2019 af te lossen door middel van een dividenduitkering.

Zijn de schulden bij de bv aangegaan voor de financiering van beleggingen in box 3, zoals vastgoed?

De fiscaal optimale uitkomst is dan onder meer afhankelijk van (de samenstelling van) het totale box 3-vermogen, de box 3-heffing, het rendement op het vermogen en de rente op de box 3-schuld. Bij een negatief box 3-vermogen is het doorgaans interessant om de schulden (deels) af te lossen. In dat geval leidt de schuld namelijk niet tot een belastingvoordeel in box 3.

Bij de afweging om box 3-schulden af te lossen, kan ook de aangekondigde aanpassing in box 3 een rol spelen. Volgens deze aanpassing wordt het beleggen met geleend geld namelijk substantieel zwaarder belast. Klik hier voor meer informatie over de aangekondigde wijziging van box 3.

Excessieve schulden (rekening-courantmaatregel)
De wetgever wil het zogenoemde excessief lenen bij de eigen bv ontmoedigen. Van excessief lenen is sprake wanneer de schulden van een aanmerkelijkbelanghouder (en verbonden personen) aan de eigen bv in totaal meer dan € 500.000 bedragen. Het voorstel is om het meerdere vanaf 2022 aan te merken als een fictief voordeel en te belasten in box 2.

Vanwege de voorgestelde maatregel gaat de wetgever ervan uit dat in 2019 massaal dividend wordt uitgekeerd om excessieve schulden af te lossen, zodat toepassing van de maatregel wordt voorkomen. Of het daadwerkelijk interessant is om in dit kader dividend uit te keren, is echter niet zomaar gezegd en afhankelijk van de situatie. Een dividenduitkering om een excessieve lening af te lossen lijkt bijvoorbeeld niet interessant indien de belastingbesparing in box 2 kleiner is dan de belastingbesparing in box 3 (en de gecombineerde belastingdruk in de bv). Klik hier voor meer informatie over deze rekening-courantmaatregel.

Eigenwoningschulden (box 1)
Vanaf 2023 wordt het aftrektarief van hypotheekrente voor hogere inkomens beperkt tot het basistarief van 37,05%. Hierdoor verdwijnt de komende jaren het voordeel van de eigenwoningschuld bij de eigen bv. Het maximale aftrektarief van de rente wordt dan namelijk lager dan het effectieve belastingtarief bij de bv. Gelet op deze achtergrond kan het aflossen van de eigenwoningschuld in 2019 door middel van een dividenduitkering interessant zijn.

Contact

Wilt u weten of het voor u interessant is om dividend uit te keren in 2019? Wij kunnen dit voor u berekenen. Neem contact met ons op!

Contactpersoon:
Martijn Roijen RB
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796